Select Page

รู้จักบัญชีต่างๆของนักธรรม

บัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกนักธรรม

1. บัญชีแจ้งจำนวนผู้ขอเข้าสอบนักธรรม

2. ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี

3. อธิบายรายละเอียดของสนามสอบ

4. อธิบายส่วนต่าง ๆ ของแบบฟอร์มนักธรรมชั้นตรี

5. ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโท

6. ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นเอก

7. ตัวอย่างบัญชีรายนามประธานสนามสอบ

8. ตัวอย่างบัญชีผู้รับข้อสอบ

ดาวน์โหลดตัวอย่างบัญชี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชี