Select Page

องค์กร-สถาบันการศึกษาที่เป็นสนามสอบ

วิธีปฏิบัติสำหรับองค์กร-สถาบันการศึกษาที่เป็นสนามสอบธรรมศึกษา

1

กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มแจ้งจำนวนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และส่งไปที่ [email protected]

2

กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มแจ้งจำนวนนักเรียนของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และส่งไปยังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด

3

กรอกข้อมูลในใบสมัครผู้สอบลงแบบฟอร์มของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (ศ.๕/ศ.๖)  และบันทึกลงแผ่นซีดี แล้วส่งไปยังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด

4

ส่งรายชื่อผู้เข้าสอบที่กรอกลงแบบฟอร์มในขั้นตอนที่ 3 ผ่านเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ศึกษาเรื่องแบบฟอร์มและวิธีส่งรายชื่อผ่านเว็บไซต์ได้ตาม link ด้านล่างนี้

บัญชีแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบธรรมศึกษา

วิธีส่งรายชื่อผ่านเว็บ

ขั้นตอนการส่งบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาผ่านเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง