Select Page

สนามสอบธรรมศึกษา

คุณสมบัติและขั้นตอนการเปิด สนามสอบธรรมศึกษา

คุณสมบัติสำหรับการเปิดสนามสอบ

จำนวนผู้สมัครสอบธรรมศึกษา

องค์กร-สถาบันการศึกษามีผู้สมัครเรียนสมัครสอบธรรมศึกษา รวม ๑๐๐ คนขึ้นไป เว้นแต่ตำบลนั้นยังไม่มีสนามสอบ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบที่เว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และรับข้อสอบในวันสอบจากเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

เครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ข้อสอบที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงในวันสอบ

เครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องสำเนา เพื่อสำเนาข้อสอบที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงในวันสอบ และนำไปแจกจ่ายให้กับผู้สอบ

ขั้นตอนการเปิดสนามสอบ

1

องค์กร-สถาบันการศึกษามีผู้สมัครเรียนสมัครสอบธรรมศึกษา รวม ๑๐๐ คนขึ้นไป

2

องค์กร-สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษามีหนังสือแจ้งความประสงค์ขออนุมัติเปิดเป็นสนามสอบธรรมศึกษาไปยังเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าสำนักเรียน

3

เจ้าคณะจังหวัด/เจ้าสำนักเรียนเสนอขออนุมัติจากแม่กองธรรมสนามหลวง โดยให้ระบุจำนวนผู้สมัครขอเข้าสอบแต่ละชั้นและรวมได้ตามหลักเกณฑ์ข้อที่ ๑ และแจ้งนามพระสังฆาธิการที่รับผิดชอบกำกับดูแลสนามสอบมาด้วย (ดูตัวอย่างบัญชีแจ้งจำนวน, บัญชีแจ้งประธานสนามสอบ และ บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบ)

4

ให้นำเสนอก่อนวันออกพรรษา ๑ เดือน

5

เมื่อแม่กองธรรมสนามหลวงอนุมัติแล้ว จะมีหนังสือแจ้งตอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6

ให้จัดทำบัญชีผู้สมัครขอเข้าสอบส่งผ่านเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ก่อนวันออกพรรษา ๑ วัน โดยศึกษาแบบฟอร์มต่างๆ และวิธีส่งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบผ่านเว็บไซต์ตาม link ด้านล่าง

บัญชีแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบธรรมศึกษา

วิธีส่งรายชื่อผ่านเว็บ

ขั้นตอนการส่งบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาผ่านเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง