Select Page

วิธีสืบค้นผลสอบธรรมศึกษา

สืบค้นแบบต่าง ๆ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

1. สืบค้นตามชื่อสถานศึกษาในจังหวัด


2. สืบค้นตามชื่อวัดในจังหวัด


3. สืบค้นตามชื่อผู้สอบได้วัดในจังหวัด


4. สืบค้นตามชื่อ-นามสกุลผู้สอบได้วัดในจังหวัด


5. สืบค้นตามเลขที่ ปกศ.


ชมวีดีทัศน์วิธีใช้ระบบสืบค้น

ชมวีดีโอใน Youtube