Select Page

องค์กร-สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้เป็นสนามสอบ

วิธีปฏิบัติสำหรับองค์กร-สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา

1

กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มแจ้งจำนวนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และส่งไปที่ [email protected]

2

กรอกข้อมูลในใบสมัครผู้สอบลงแบบฟอร์มของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (ศ.๕/ศ.๖)

3

ส่งรายชื่อผู้เข้าสอบที่กรอกลงแบบฟอร์มในขั้นตอนที่ 2 ให้กับองค์กร-สถาบันที่เป็นสนามสอบที่จะไปสอบร่วม  ถ้าไม่ทราบว่าจะสอบรวมที่ไหนอย่างไรให้ติดต่อสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดดูที่ ติดต่อสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด  หรือต้องการเปิดเป็นสนามสอบดูที่ การเปิดสนามสอบ

การเปิดสนามสอบ

คุณสมบัติและขั้นตอนการขอเปิดสนามสอบธรรมศึกษา

ติดต่อสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด

รายชื่อและหมายเลขติดต่อสำนักเรียนทั่วประเทศ