Select Page

วิธีส่งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา

ผ่านเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

1. link ไปยังหน้าส่งรายชื่อผู้สอบธรรมศึกษา

2. คลิกที่รูปกุญแจเพื่อเข้าระบบ

3. กรอกรหัสสนาม รหัสผ่าน และคลิก log in

4. อธิบายส่วนต่าง ๆ ของระบบ

5. ขั้นตอนการ upload รายชื่อธรรมศึกษาชั้นตรี

6. ดูรายงานความผิดพลาด (กรณีตรวจไม่ผ่าน)

7. เปิดแฟ้มรายชื่อเพื่อดูเลขที่ ๆ มีปัญหา

8. แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วทำการอัพโหลดใหม่

9. อัพโหลดรายชื่อธรรมศึกษาชั้นโท

10. อัพโหลดรายชื่อธรรมศึกษาชั้นเอก

11. แจ้งจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละชั้นแต่ละห้อง

12. สร้างบัญชี ศ.ต่าง ๆ

13. ดาวน์โหลดบัญชี ศ.ต่าง ๆ เพื่อนำไปพิมพ์และใช้งาน

ดาวน์โหลดตัวอย่างบัญชี