Select Page

รู้จักบัญชีต่างๆของธรรมศึกษา

บัญชีต่างๆเกี่ยวกับแผนกธรรมศึกษา

1. บัญชีแจ้งจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา

2. ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

3. อธิบายรายละเอียดของสนามสอบ

4. อธิบายส่วนต่าง ๆ ของแบบฟอร์มธรรมศึกษาชั้นตรี

5. ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท

6. ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นเอก

8. ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้รับข้อสอบ

ดาวน์โหลดตัวอย่างบัญชี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชี