Select Page

วิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ

ในการส่งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบผ่านเว็บไซต์

ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการคีย์ข้อมูล

ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับแบบฟอร์ม

รายละเอียดสนามสอบผิด

ข้อมูลคอลัมน์ต่างๆผิด

ข้อมูลประโยคเดิมไม่ตรง

(เฉพาะชั้นโทและชั้นเอก)

ชื่อวัด หรือ ที่อยู่วัดไม่ถูกต้อง

1. ดูรายการปัญหาเกี่ยวกับวัดหรือที่อยู่วัดไม่ถูกต้อง

2. เปิดบัญชีรายชื่อและดูเลขที่ ๆ มีปัญหา

3. ค้นหาบางส่วนของชื่อวัด

4. ผลการค้นหาวัด

5. ดาวน์โหลดบัญชีแจ้งรายชื่อวัด

6. กรอกและส่งรายชื่อวัด

ปัญหาต่าง ๆ ในการสร้างบัญชี

สร้างบัญชีไม่ได้เนื่องจากส่งรายชื่อไม่ครบทุกสนาม

(เฉพาะสำนักเรียนส่วนภูมิภาค)

สร้างบัญชีไม่ได้เนื่องจากยังมีข้อมูลผิด