Select Page

วิธีปฏิบัติสำหรับสำนักเรียนที่ไม่ได้เป็นสนามสอบ

1

กรอกข้อมูลในใบสมัครผู้สอบลงแบบฟอร์มของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (ศ.๑/ศ.๒)  และบันทึกลงแผ่นซีดี  แล้ว ส่งสำนักเรียนเจ้าของสนามสอบ ๑ ชุด ส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด

2

สำนักเรียนที่ไม่ได้เป็นสนามสอบนักธรรมก็จำเป็นต้องศึกษาเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบชั้นตรี (ศ.๑) และ บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบชั้นโท-เอก (ศ.๒)  ขอให้ศึกษาเรื่องบัญชีแบบฟอร์มตาม link ด้านล่างนี้

บัญชีแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับนักธรรม