Select Page

วิธีปฏิบัติสำหรับสนามสอบนักธรรม

1

กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มแจ้งจำนวนนักเรียนของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ส่วนกลางส่งไปที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  ส่วนภูมิภาคส่งไปยังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด

2

กรอกรายละเอียดประธานสนามสอบลงแบบฟอร์มแจ้งประธานสนามสอบของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ส่วนกลางส่งไปที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  ส่วนภูมิภาคส่งไปยังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด

3

กรอกรายละเอียดผู้รับข้อสอบลงแบบฟอร์มแจ้งผู้รับข้อสอบของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ส่วนกลางส่งไปที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  ส่วนภูมิภาคส่งไปยังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด

4

กรอกข้อมูลในใบสมัครผู้สอบลงแบบฟอร์มของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (ศ.๑/ศ.๒)  และบันทึกลงแผ่นซีดี  แล้ว ส่วนกลางส่งไปยังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  ส่วนภูมิภาคส่งไปยังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด

5

ส่งรายชื่อผู้เข้าสอบที่กรอกลงแบบฟอร์มในขั้นตอนที่ 4 ผ่านเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ศึกษาเรื่องแบบฟอร์มและวิธีส่งรายชื่อผ่านเว็บไซต์ได้ตาม link ด้านล่างนี้

บัญชีแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับนักธรรม

วิธีส่งรายชื่อผ่านเว็บ

ขั้นตอนการส่งบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาผ่านเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง