Select Page

สนามสอบนักธรรม

คุณสมบัติและขั้นตอนการเปิด สนามสอบนักธรรมส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติสำหรับการเปิดสนามสอบ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบที่เว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และรับข้อสอบในวันสอบจากเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

เครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ข้อสอบที่ดาวน์โลดจากเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงในวันสอบ

เครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องสำเนา เพื่อสำเนาข้อสอบที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงในวันสอบ และนำไปแจกจ่ายให้กับผู้สอบ

ขั้นตอนการเปิดสนามสอบ

1

นักธรรมชั้นตรี หนึ่งอำเภอให้มีสนามสอบประจำอำเภอ ๑ สนาม ส่วนนักธรรมชั้นโท-เอก หนึ่งจังหวัดให้มีสนามสอบประจำจังหวัด ๑ สนาม

2

เจ้าคณะอำเภอนำเสนอผ่านเจ้าคณะจังหวัด

3

เจ้าคณะจังหวัดเสนอขออนุมัติจากแม่กองธรรมสนามหลวง โดยให้ระบุจำนวนผู้สมัครขอเข้าสอบแต่ละชั้น และแจ้งนามพระสังฆาธิการที่รับผิดชอบกำกับดูแลสนามสอบมาด้วย (ดูตัวอย่างบัญชีแจ้งจำนวน, บัญชีแจ้งประธานสนาม และบัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบ)  และให้รายงานไปยังเจ้าคณะภาค

4

นักธรรมชั้นตรี ให้นำเสนอก่อนวันออกพรรษา ๒ เดือน ส่วนนักธรรมชั้นโท-เอก ให้นำเสนอก่อนวันออกพรรษา ๑ เดือน

5

เมื่อแม่กองธรรมสนามหลวงอนุมัติแล้ว จะมีหนังสือแจ้งตอบเป็นลายลักษณ์อักษร

6

ให้จัดทำบัญชีผู้สมัครขอเข้าสอบส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงผ่านเว็บไซต์ โดยนักธรรมชั้นตรีให้ส่งก่อนวันออกพรรษา ๑ เดือน ส่วนนักธรรมชั้นโท-เอกให้ส่งก่อนวันออกพรรษา ๑ วัน