Select Page

วิธีสืบค้นผลสอบนักธรรม

สืบค้นแบบต่าง ๆ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

1. สืบค้นผู้สอบได้ทุกรูปในจังหวัด


2. สืบค้นตามชื่อวัดในจังหวัด


3. สืบค้นตามชื่อผู้สอบได้วัดในจังหวัด


4. สืบค้นตามชื่อ-นามสกุลผู้สอบได้วัดในจังหวัด


5. สืบค้นตามชื่อ-ฉายาผู้สอบได้วัดในจังหวัด


6. สืบค้นตามชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง


7. สืบค้นตามเลขที่ ปกศ.